khwezi_200904_121106.jpg#asset:3125

Njengomsakazo womphakathi okhuthaza inhlalo enhle enezakhamuzi eziyisibonelo esihle, sigqugquzela ukuthi uzinakekele, uphinde ulandele imigomo yabezempilo nekaHulumeni kulesisikhathi sokuhlasela kwegciwane i-Corona. Lalela umsakazo wakho ohamba phambili iKhwezi FM ukuze uzozwa inhlelo ezehlukehlukene ezikufundisa zikwazise ngaleligciwane. Zigcine uphephile ukuze kuzophepha nabanye.

Radio Khwezi broadcasts on 90.5 or 107.7 FM

  • CYPSA youth program: Wednesdays at 17:00
  • Evening devotions: 18:30
  • Sunday service: 11:00